top of page

​尾牙、春酒專案
 
A+  套餐
實力2人組 28600 NT
(主持人+鍵盤彈唱音響) 含摸彩主持
 

B+  套餐
熱鬧 3 人組 35000 NT
(主持人 + 歌手or樂手+ 鍵盤彈唱+音響含摸彩主持
​ 

C+  套餐
嗨爆 4 人組 43000 NT
(主持人+歌手+樂手+鍵盤彈唱音響含摸彩主持
​ 

D+  套餐
夢幻頂級 7 人組  61000 NT
(主持人+歌手+小提琴*2+薩克斯風+鍵盤+音響)
含摸彩主持
 

bottom of page